Deklaracja

Deklaracja członkowska

Polskie Towarzystwo Rolnicze
JEZIORKI ul. Plac Parkowy 2
62-060 STĘSZEW
nr konta bankowego :
65 9048 0007 0025 7909 2000 0001

Imię
Nazwisko
Adres do korespondencji
Telefon / Fax
Adres e-mail
Nazwa reprezentowanej firmy
Ilość ha w dzierżawie
Ilość ha we własności
Ilość ha w administrowaniu

Deklaruję wolę przystąpienia z dniem ......................... r. do Polskiego Towarzystwa Rolniczego i regularne opłacanie składki członkowskiej 1000,00 zł + 1,00 zł za hektar posiadanych gruntów ornych
corocznie do 31 marca na konto SGB Mosina 65 9048 0007 0025 7909 2000 0001

 

..................................................
(czytelny podpis)
PROSIMY O WYDRUKOWANIE, PODPISANIE I PRZESŁANIE NA ADRES STOWARZYSZENIA