Statut

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE TOWARZYSTWO ROLNICZE" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Jeziorkach.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015, Nr 1393).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 6. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
 7. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie członków Stowarzyszenia między innymi przed organami państwowymi i samorządowymi, europejskimi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
 2. współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi, działającymi w sektorze rolnym,
 3. prowadzenie działań zmierzających do unowocześnienia produkcji rolnej swoich członków, a także tworzenia możliwości poprawy warunków pracy członków i zatrudnianych pracowników.
 4. pomoc doradcza, organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom.
 5. propagowanie zasad etyki i dobrych obyczajów gospodarczych.
 6. integracja całego środowiska rolniczego w kraju, bez względu na formę gospodarowania.
 7. współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi rolników za granicą.
 8. prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia eksportu produktów rolnych poprzez inicjowanie kontaktów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi.
 9. działanie na rzecz rozwoju rolników indywidualnych oraz rolników działających w formie osób prawnych.
 10. działanie na rzecz tworzenia prawa, obowiązków i uprawnień jednolitych dla każdego rolnika, bez względu na formę prowadzenia gospodarstwa.
 11. Dążenie do:
  1. poprawy i stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia gospodarczego,
  2. stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem wszystkich podmiotów działających w sferze rolnictwa,
  3. właściwego kształtowania kierunku przekształceń własnościowych oraz prawno- organizacyjnych w polskim rolnictwie i jego otoczeniu oraz korzystnych dla tej sfery ekonomicznej zasad obrotu gospodarczego.
  4. utrzymania prawa dzierżawy gruntów z Agnencji Nieruchomości Rolnych, jako podstawowej formy użytkowania gruntów rolnych.
 12. Promocja konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 13. Doskonalenie kadr pracodawców pod kątem wymagań współczesnej nowoczesnej gospodarki rynkowej i konfrontacji z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej
 14. Działania na rzecz promowania zatrudnienia oraz aktywizacji kobiet i osób niepełnosprawnych.
 15. Działania na rzecz innowacyjności sektora MSP, szczególnie w obszarach wiejskich.
 16. Tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i promowania idei partnerstwa rolników indywidualnych i rolników gospodarujących jako osoby prawne.
 17. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 18. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 19. Upowszechniania prawa rolnego.
 20. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 21. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

§ 6

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
 3. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
 4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
 5. Współdziałanie z Agencją Nieruchomości Rolnych w rozwiązywaniu grupowych i indywidualnych spraw członkó, wraz z możliwością wystąpienia do Agencji z propozycją zawarcia umowy regulującej szczegółowo wzajemne stosunki Agencji i ogółu dzierżawców oraz administratorów nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, a także reprezentowania członków Związku w negocjacjach dotyczących ich indywidualnych stosunków z Agencją.
 6. Organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych pomiędzy członkami.
 7. Organizowanie współdziałania członków w prowadzeniu działalności gospodarczej we wszelkich formach.
 8. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie obrotu gospodarczego.
 9. Oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa i przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie i jego otoczeniu gospodarczym, a także w sprawach dotyczących problematyki zatrudniania w sferze rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag wobec procesów stanowienia i stosowania prawa oraz kształtowania zasad obrotu gospodarczego dla potrzeb organów władzy i administracji publicznej oraz działających w parlamencie i organach samorządowych ugrupowań politycznych.
 10. Pozyskiwanie i udostępnianie członkom bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności członków.
 11. Organizowanie i prowadzenie dla członków doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjno-prawnej oraz badań i prognozowania rynku, a także udzielanie pomocy w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.
 12. Współpracę z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz innych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza związanych z gospodarką rolną i jej otoczeniem.
 13. Upowszechnianie informacji o sytuacji w polskim rolnictwie oraz własnych działaniach w tym zakresie.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 15. Występowanie Stowarzyszenia jako oferenta w przetargach na sprzedaż lub/i dzierżawę nieruchomości przez Skarbu Państwa oraz przez osoby fizyczne.
 16. Przekazywanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz członków.
 17. Gospodarowanie na nieruchomościach, które weszły do majątku Stowarzyszenia.
 18. Prowadzenie spotkań informacyjnych dla członków.
 19. Upowszechnianie nowych form zatrudniania i organizacji pracy.
 20. Utworzenie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia witryny internetowaj celem wymiany wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, prawa rolnego, finansowania.
 21. Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych.
 22. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 § 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które prowadzą działalność rolniczą, jako osoby fizyczne lub będące wspólnikami lub członkami Zarządu osób prawnych prowadzących działalność rolniczą.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, pod warunkiem prowadzenia działalności rolniczej.
 3. Osoby prawne, prowadzące działalność rolniczą, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
  1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, oświadczenie o ilości posiadanych użytków rolnych.
  2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru i oświadczenie o ilości posiadanych użytków rolnych.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

 1. Członek zwyczajny, wywiązujący się ze zobowiązań z punktu 2 tego paragrafu Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
  2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierające­go, będącego osobą prawną,
  3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
  4. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, któ­ra tą godność nadała.
 1. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11.

§ 14

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia lub rolników w kraju, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

 § 16

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
 2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalo­ny przez Zarząd Główny.
 4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania od­działu przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób de­klarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 5. Władzami oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,

§ 17

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 15 miniut po pierwszym terminie.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na jeden tydzień przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20
Walne Zebranie Członków

 1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający (członkowie władz naczel­nych, jeżeli nie są delegatami),   zaproszeni goście.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Za­rząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w formie listów poleconych lub zawiadomienie na podane adresy e-mail członków Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regula­minu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego,
 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

 § 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub  ½  członków zwyczajnych (delegatów).
 2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 6 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l. pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad spra­wami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

 1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głoso­wania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,
 5. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do wła­ściwości innych władz Stowarzyszenia,

Zarząd Główny
§ 25

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie mię­dzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowa­rzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 26

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz członkowie. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona wiceprezesów,  sekretarzy i skarbnika.
 2. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 50 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, osoby określone w ust. 1 oraz członkowie.
 3. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regu­lamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rza­dziej jednak niż dwa razy w roku.
 5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.

§ 27

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
  1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
  5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
  8. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
  9. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  10. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
  11. zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
  12. zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
  13. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
  14. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
  15. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
  16. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
  17. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  18. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  19. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w § 11 ust. 1 pkt 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),
  20. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
  21. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
 2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 8), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowe­go Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 8 i 10 wymagają kwa­lifikowanej większości 2/3 głosów.
 4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. I pkt 6, 8, 9, 10 i 12 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w ter­minie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośred­nictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz samodzielnie, a w sprawach przekraczających rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia powyżej 30.000 złotych wymagana jest reprezentacja Prezesa łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 28

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomi­czno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§ 29

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarzą­du Głównego, w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 30

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, Prezydium lub Prezes Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 31

 1.  Do obowiązków Prezydium lub Prezesa Zarządu Głównego należy w szczególności:
  1. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
  2. przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Sto­warzyszenia,
  3. bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
  4. powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym,
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności (np. z powodu dłuższego wyjazdu, choroby) – wyznaczony wicepre­zes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż na 5 miesięcy.
 3. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozda­nia ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
 4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na naj­bliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 32

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do spra­wowania kontroli nad jego działalnością.

§ 33

Główna Komisja Rewizyjna jest wieloosobowa, licząca minimum 3 osoby, którzy na pierw­szym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego,  zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 34

 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzy­szenia.
  2. nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
  3. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Za­rząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
  4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrz­nej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
  5. uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów,
  6. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Sto­warzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do­tyczących kontrolowanych spraw.

§ 35

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

 § 36

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 3 i § 16 ust. 4 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
  1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
  2. złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 37

 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 16 ust. 5
 2. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 
38

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 39

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziałów,
 2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
 3. wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

§ 40

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
 2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 41

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 21 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 42

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Od­działu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Zarządu Głównego,
  3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 3 uprawnionych do głosowania człon­ków zwyczajnych oddziału.
 2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku lub żąda­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału
§ 43

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 44

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4 członków. Na swym pierw­szym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: 2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rza­dziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Zarządu Oddziału, w terminie 60 dni od zgłoszenia wniosku.
 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

§ 45

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
 3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 6. organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 7. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
 8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 11 ust 3 statutu,
 9. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 10. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
 11. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Od­działu,
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 46

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 47

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 48

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę, przewodniczącego i sekretarza.

§ 49

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
 2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
 3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
 4. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 50

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

§ 51

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 52

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 53

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział VII
Majątek i fundusze

 § 54

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. dochody z ofiarności publicznej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być prze­chowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każde­go roku. 50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.
 4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 55

 1. Prezes Zarządu Głównego może reprezentować Stowarzyszenie wobec osób trzecich jednoosobowo.
 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przewyższających kwotę 30.000 złotych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Głównego i dwóch członków Zarządu Głównego.
 3. Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia reprezentuje Oddział Stowarzyszenia jednoosobowo.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 56

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej wię­kszości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mo­gą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma­jątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

 § 57

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosow­nego postanowienia sądu rejestrowego.